Инфраструктура

Визия за София 2050: Иновативен и устойчив туризъм

В средата на туристическия сезон и на ръба на глобална криза в туристическия бранш, причинена от ограничителните мерки за предпазване от COVID-19, продължаваме съвместната рубрика на "Визия за София" и сп. "Градът" с представяне на дългосрочните приоритети, стъпки и мерки за по-устойчив и иновативен туризъм, за което все по-ключово значение в бъдеще ще има съхраняването на българската столица като автентичен и многопластов град с позитивен имидж. 

Според "Визия за София" дългосрочната стратегия за развитие на Столичната община, разработена през последните две години в диалог между община, граждани и експерти, в бъдещето София трябва да се развива и поддържа като

град със запазени исторически пластове и многолик образ.

Богатата история на града трябва все по-успешно да се интегрира в живота и архитектурната тъкан на града, тъй като обвързването на идентичността на мястото с неговата история има потенциала да създава чувство за принадлежност, по-добър имидж и повече общностност сред гражданите. Затова и различните заинтересовани страни трябва да работят координирано за опазване и широка популяризация на културното наследство.

Според дългосрочната стратегия за развитие на общината с хоризонт 2050 г., за да стане българската столица в бъдеще един от най-атрактивните за туристи градове в регионален и континентален мащаб, тя трябва да привлича посетители с иновативни и вдъхновяващи туристически преживявания, да експонира отлично историята и културата си, а обслужването и предоставянето на информация да са на високо ниво. София трябва да използва повече технологични средства за анализ на туристическо поведение, за да управлява по-успешно предлагането и да привлича не само нискобюджетни туристи, но и семейни, организирани, конферентни и екоориентирани посетители. За целта е изключително важно градът да има удобен и лесен достъп до планината и водните площи около него. Минералните води на София трябва да се използват и управляват оптимално, а в допълнение да има и добре развити селски и алтернативен туризъм.

Стъпка в посока превръщането на София в още по-атрактивна дестинация е подобряването на туристическата и информационна инфраструктура. Всички знаци, табелки и информация трябва да са лесно откриваеми, достъпни онлайн и офлайн и поне двуезични. Визуалният език на града трябва да е унифициран и за туристите да е лесно и приятно да се ориентират при придвижването си из града. Забележителностите да са по-добре обозначени, добре осветени, с достъп за лица със затруднено придвижване, с онлайн достъпна информация, с визуално изчистена среда, с ремонтиран и естетически привлекателен външен вид и околна инфраструктура. Входните и изходните точки на града трябва да са по-лесно достъпни, с достатъчно съпътстващи услуги за хранене и забавление, а зелените площи да са активна част от туристическите маршрути.

Според Визия за София

Витоша трябва активно да се комуникира като едно от основните туристически предимства на града.

Публичният транспорт до планината трябва да е значително по-чест, удобен и визуално обозначен. Инфраструктурата на основните входни точки в планината трябва да се ремонтира, а планинските пътеки да се поддържат редовно. Изоставените хижи в планината трябва да бъдат отдадени на концесия, лифтовете и ски пистите - възстановени. За да се осигури природосъобразно и приятно изживяване на посетителите, контролът върху достъпа с автомобили в планината трябва да е строг и ефективен. Антропогенният натиск в планината трябва да се управлява устойчиво, туристическите обекти да са с високи изисквания и контрол за устойчиви практики, естетично оформление и нетърпимост към замърсяване. Информационната инфраструктура в планината също следва да се обнови и да се разработят и популяризират ключови маршрути, обхващащи проходимите части от планината.

Ролята на общината в развитието на устойчив туризъм в София е свързана с активно комуникиране на града като туристическа дестинация чрез добре насочени рекламни кампании в приоритетни и в бързо нарастващи целеви аудитории по света. Общината трябва също така и да подпомага туристическия бизнес в повишаването на стандарта на обслужване, да провежда кампании за добри практики на гостоприемство и да финансира курсове за туристически персонал. Това би подпомогнало подобряването на туристическите услуги в областта на храненето, настаняването и забавленията, за да се отличават с професионализъм и отлично отношение.

Разбира се, за да има градът по-устойчив и доходоносен туризъм, София трябва

да подобри значително качеството на градската среда

чрез добре поддържани тротоари, улици и фасади и чрез премахване на визуално замърсяващи обекти, намаляване на вандализма и замърсяването, активна поддръжка на зелени площи и т.н. Пешеходецът в града на бъдещето трябва да е винаги с предимство, а достъпността да е съобразена с всички. Хората в неравностойно положение трябва да се ориентират и придвижват лесно в градската среда и да се чувстват сигурно и комфортно. Сградите в града трябва да са реновирани и да допринасят за качеството на средата. Рекламните и други елементи по тях трябва да са съобразени с принципи, които подчертават архитектурата на сградата и характера на средата и са в синхрон помежду си. Всички сгради, които са част от културното наследство, трябва да са възстановени в предписания вид, а гледките към планината, към основни забележителности и към знакови силуети да са свободни, за да отличават града и впечатляват туристите.

Друга безспорна стратегическа цел за развитието на София е възстановяването на минералните бани, които трябва да започнат да предоставят отлично туристическо преживяване, допълнени от СПА хотелите в града и около него. За да се изгражда имидж на СПА дестинация, градът трябва проактивно да популяризира историята си като център на минералните води. Информационните материали и маршрути задължително трябва да включват тези обекти, а градската среда около тях да е моделирана с визуални препратки. Така София може да стане една от предпочитаните дестинации за СПА и балнеоложки туризъм в Европа и да предлага висококонкурентна и успешна услуга.

Туристическият бизнес в града в бъдеще трябва да експериментира с нови технологии и иновативни туристически услуги, като например добавена реалност, роботизация, споделени или създавани от потребителя преживявания, и др. Това е условие, за да може София да изгражда репутация на иновативно място за туризъм и да привлича интерес сред по-младите посетители. Развиването на такива иновации ще стимулира и предприемачите, които ги предлагат на местния бизнес, и технологичното развитие на града, повишавайки стойността, създавана в градската икономика като цяло.

Още едно условие за устойчиво развитие и успешния туризъм в града е

разнообразието на културната и визуалната среда

с добре обособени тематични квартали и локации като арт квартал, занаятчийска улица, градско ядро с нови тематични музеи, историческия резерват в центъра, ядро с внимателно консервирано биоразнообразие, квартали, развити около минералните води и т.н. Общината трябва да фасилитира привличането на бизнеса в тези зони и да подпомага поетапно обживяването на градската среда около преживявания, свързани с тези идентичности.

Основна цел на София в бъдещето е умелото съхраняване на историческите пластове на София, които трябва да са ясно видими, разпознаваеми и добре комуникирани. Важни за развитието на туристически маршрути, са подходящите архитектурни решения, създаването на нови музейни обекти и прилежаща информационна инфраструктура, която да разказва за историята на града от всички негови епохи. В бъдеще ще се разработват и виртуални преживявания, които да позволяват на посетителя да се докосне до античния, средновековния, османския и модерния периоди от историята на града. Но категорично опазването на исторически обекти трябва да е изведено като основен приоритет, да се намерят решения за опазването на архитектурни паметници от Стара София, а реставрацията и социализацията на антични останки да следва най-добрите световни практики.

Развитието на бранша в тези посоки ще осигурява работни места за много жители на града в сфера, в която личният контакт и човешките умения ще продължават да са водещо изискване. Затова и привлекателността на София като туристическа дестинация ще играе важна роля и за привличането на научен и бизнес потенциал към града. Стъпка в тази посока е да се работи за повече посетители, които остават значително по-дълго в града, инвестират повече по време на престоя си и рекламират София в собствената си социална среда. Така градът ще стои добре на световната карта и ще успява разумно и устойчиво да управлява приходите от туризъм, за да се справя с негативните ефекти от увеличения човешки поток.

За да се съхранява успешно архитектурата и идентичността на София, стратегията предвижда да се създадат и

критерии за деклариране на паметници от по-ново време.

Това би позволило интегрирането и обживяването на сгради с културно значение, които пазят облика на историческия град. Недостатъчно доброто съхранение на архитектурно представените исторически пластове на София рискува градът да изгуби част от идентичността си. Липсата на жива връзка между съвременния град и историческите му и природни дадености пък би намалила усещането за принадлежност към София, което би довело и до по-ниска гражданска активност и липса на ангажираност към опазване на средата. От друга страна, един изцяло музеен подход към консервирането на историческия контекст би задушило автентичността на града и ограничило възможностите му за развитие.

Затова и "Визия за София" предлага редица подробно разписани цели, стъпки и мерки, за да стане София на бъдещето още по-характерен град с разпознаваеми положителни черти, който се харесва както на жителите, така и на гостите си. Столицата трябва да се развива като желана дестинация за живот, бизнес и туризъм и да привлича много културен и икономически потенциал. За да се постигне таз цел, гражданите трябва да познават историята и идентичността на София, да чувстват града като дом и да се гордеят с него, а туристите да разпространяват позитивни разкази и впечатления за него.

Друга важна цел е бизнесите да възприемат София като добро място за работа и инвестиции, с отлични условия и квалифицирана работна ръка. За целта общината трябва да работи за създаването и поддържането на споделен разказ за София, да координира дефинирането на ясна и разпознаваема идентичност и на базата на това да създаде бранд на града. За да постигне позитивен имидж на града в дългосрочен план, местната власт трябва да анализира и използва най-ефективни комуникационни канали, както и активна и двупосочна комуникация с всички целеви групи. Това е начинът София да успее да създаде и наложи на световно ниво свои популярни емблематични градски места, чрез които да се превърне в разпознаваема туристическа и културна дестинация. Благодарение на разпознаваемия си, автентичен и позитивен образ градът може да се конкурира успешно за хора, идеи и капитали и да предоставя отлични услуги, качество на живот и възможности за развитие.

Пълния текст четете в бр.4 на сп. ГРАДЪТ

Обратно нагоре ↑