Сгради

Училището - място за игри, учене и връзка с природата

Споделяне
ланд. арх. Добромира Лулчева, съосновател и управител на LANDSCAPE DESIGN STUDIO

Училището е място за учене, игри и връзка с природата. Откритите пространства на Арт център ‘‘Рила Ренесанс‘‘ са добрият пример как трябва да изглежда и да се използва училищният двор. Създавайки място с висока естетическа и екологична стойност, възпитаваме децата да уважават средата на живот, природна или изградена, тя трябва да бъде устойчива и съхранена за поколенията.

ЦЯЛОСТЕН ДИЗАЙН

Стремежът в цялостната визия на откритите пространства към Арт център ‘‘Рила Ренесанс‘‘ на Англо-американско училище в София е да наподобяват естествена природна среда и ландшафт. Формообразуването и дизайнът са вдъхновени от силуета на планина Витоша с куполообразните си била и динамиката на града. Концепцията създава плавен преход от архитектурния обем на сградата към органичните форми, типични за природата. Създаден е вдъхновяващ, мултифункционален и устойчив пейзаж, влияещ позитивно както на физическото и менталното здраве на децата, така и върху микроклимата, биоразнообразието и околната среда в района.

Ландшафтът е проектиран така, че училищният двор да осигури място едновременно и за децата, и за природата. Децата могат да учат, да играят и да се забавляват сред чиста, здравословна и природна среда. Това е постигнато чрез устойчиви и ефективни озеленени пространства, които освен с естетични качества са наситени и с разнообразни функции.

Растителността се характеризира с разнообразие от дървета, храсти, декоративни треви и перенни, разположени в групи и миксбордери с асиметрични форми, създаващи динамичен и колоритен ландшафт. Дървесната растителност е разположена така, че да не закрива гледките и да интегрира планината като част от пейзажа на училището.

Оформени са няколко функционални зони: централна, сухи и дъждовни градини, дива градина и спортни игрища.

Централната зона представлява атрактивна озеленена площ между съществуващите корпуси и новопроектирания арт център. Тя има особено важна роля в настоящата разработка – това е свързващото пространство между съществуваща и новопроектирана сграда и е натоварена с най-много функции – естетични, екологични, учебни, представителни. За разнообразяване на иначе равнинния терен са проектирани множество геопластики с височина от 100 до 180 см, които наподобяват билата на планината и имат функцията да сепарират зоната на отделни по-малки пространства, предназначени за разнообразни дейности. По този начин се създава възможност за почивка, уроци или събития на открито по едно и също време, без отделните занимания да пречат едно на друго. Дърветата в тези геопластики подпомагат това сепариране и осигуряват засенчване в горещите дни.  Между тях са разположени цветни легла от перенни, декоративни треви и храсти, които допълват и разнообразяват пейзажа и създават динамика от форми, текстури и багри. Цялото пространство е пронизано от линеарни  места за сядане, които са привидно хаотично разхвърляни. Парковото обзавеждане се състои от стационарни пейки, изработени от габиони с естествен камък и от подвижни дървени табуретки, чрез които пространствата допълнително се трансформират спрямо дейностите за различен брой ученици.

Цялата територия, предвидена за озеленяване, се насища максимално с трайна дървесна и храстова растителност. Видовият състав включва основно местни и адаптирани видове, устойчиви на утежнените градски условия. Дървесната, храстовата и перенната растителност са с висока декоративна и екологична стойност, като се осигурява целогодишен ефект в двора на училището и разнообразни декоративни акценти през различните сезони. 

1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6

Богатото и разнообразно озеленяване е една от най-важните и отличителни характеристики в проекта. Дървесните широколистни видове са подбрани с разноoбразен хабитус и декоративни ефекти, проявяващи се по различно време през вегетативния период. Иглолистните видове са използвани предимно като вертикални акценти.

Сухите и дъждовните градини са преход между озеленените площи и твърдите настилки. Те имат функцията да събират и отвеждат водата към контейнер за събиране на дъждовните води с цел повторното им използване за поливни нужди. Всички легла за растителност са покрити с мулч, който понижава изпарението на водата от почвата, което от своя страна намалява честотата на поливане и разхода на вода.

Дивата градина е запазена като изцяло природна среда, наситена с диви цветя и треви. Поддръжката и напояването са сведени до минимум, а коситбите са съобразени с периодите на цъфтеж. Осигурява се възможност учениците да наблюдават отблизо растенията и сезонните промени, като се насърчават любопитството и любовта им към дивата природа.

Алейната мрежа е проектирана така, че да осигурява бърза пешеходна връзка между сградите и достъп до всяка зона на училищния двор. Твърдите непропускливи настилки са в рамките на основните алеи и подходи към сградите. Второстепенните алеи и паркингите са на тревна фуга. Това е с цел осигуряване на по-голяма пропускливост и охлаждане на почвата, както и подпомагане на отвеждането на дъждовните води.

 

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРИНОС НА ПРОЕКТА

Откритите пространства към Арт център ‘‘Рила Ренесанс‘‘ са проектирани така, че да подпомагат околната среда, да влияят положително върху зелената градска инфраструктура и социалната инфраструктура и да носят поредица от икономически ползи.

Социално сближаване

Добре осмислените и ефективни озеленени пространства в двора на училището създават условия за повече почивка, уроци и дейности на открито. Парковото обзавеждане, което включва различни по тип места за сядане, дава възможност пространствата да се трансформират за разнообразни дейности в двора на училището. Повече време на открито подобрява физическото и менталното здраве на децата. Наситените с растителност площи подбуждат към социални контакти и насърчават любопитството на учениците към природата.

 

Биоразнообразие

Различните типове насаждения, както и дивите, сухи и дъждовни градини допълват пейзажа, създават разнообразни местообитания и динамика от цветове и текстури през всички сезони. Преобладават местни и адаптирани видове, които понасят добре климатичните условия и имат нужда от по-малка поддръжка. Запазени са повече от 50 бр. местни дървета. Новозасадените дървета са повече от 160 бр.,  а декоративните храсти, треви и перенни – над 3300 бр. Видовото разнообразие е голямо - повече от 25 дървесни вида и над 32 вида декоративни храсти, треви и перенни. Разнообразието от видове намалява разпространението на вредители и болести по растенията. Около 70% от растителните видове предоставят дом и храна за птици, пеперуди и пчели, което силно подпомага биоразнообразието.

Икономически фактори

Включените в дизайна сухи, диви и дъждовни градини значително намаляват разходите за поддръжка на зелените площи. Използването на местни и адаптирани видове и наличието на резервоар за дъждовни води също понижава разходите за напояване на насажденията.

1 / 9

2 / 9

3 / 9

4 / 9

5 / 9

6 / 9

7 / 9

8 / 9

9 / 9

Климат

Многото дървета осигуряват засенчване и не позволяват прегряването на почвата. Озеленените площи и озеленените паркинги не позволяват запечатването на почвата. Те осигуряват бърза пропускливост на дъждовните води и охлаждане на почвата, като по този начин въздействат позитивно върху цялостната екологична обстановка в района.

Полза за посетителите

Пейзажът на откритите площи е вдъхновяващ и интерактивен. Дизайнът осигурява разнообразни гледки за ползвателите през различните сезони, дава възможност за организиране на учебни дейности и събития на открито, подтиква към социално сближаване и връзка с природата. Осигурена е естетически издържана, здравословна и стимулираща учебния процес среда.

Проектът е много добър пример за екологичен дизайн и устойчивост, и най-вече как трябва да изглежда и да се използва училищният двор.

През 2019 г. Арт център ‘‘Рила Ренесанс‘‘ стана носител на престижната награда ‘‘Сграда на годината‘‘ за устойчиво развитие. Това е проектът, който тази година представлява България на европейския конкурс ‘‘Зелени градове за устойчива Европа‘‘, където се съревновава с Белгия, Великобритания, Германия, Дания, Франция и Холандия. Очаква се скоро да получи GOLD LEED сертификат, с което още веднъж ще се докажат множеството му ползи за средата и високият му принос за зелената градска инфраструктура.

ФАКТИ
Инвеститор:
Англо-Американско училище в София
Проектант: Landscape Design Studio /ланд.арх.Добромира Лулчева, ланд.арх. Иван Мустаков
www.LandscapeDesignStudio.eu
Източник: pds.bg

Пълният текст - в брой 5 на сп. ГРАДЪТ

Обратно нагоре ↑