Продукти и технологии

PERI представя: За избора на правилната система скеле чрез нашия проект на месеца

Предизвикателствата в строителната индустрия и какво е важно при избора на скеле

Строителната индустрия се сблъсква със значителни предизвикателства при изграждането на различните обекти, които изискват внимателен и информиран подход. В тази статия ще разгледаме по-специфично предимствата, за които изборът на скеле може да допринесе към безопасността, ускоряването на работния процес и точността при извършване на работните дейности.

Строителството е динамична и конкурентна област, в която времето и ресурсите са от съществено значение. Въвеждането на правилната система скеле може да има значително въздействие върху процеса на строителство и да гарантира успешното завършване на проекта в срок. Ето някои от предизвикателствата, пред които се изправят строителните компании и които трябва да се имат предвид при избора на скеле:

Пример от практиката - производствената фабрика на "Свилоза" АД

Ще ви преведем през процеса на реален проект, с който имахме възможността да се сблъскаме: какви трудности срещнахме и какви решения предложихме.

Обект на проекта е производствената фабрика на "Свилоза" АД. Компанията е единственият производител в България на сулфатна избелена целулоза и продукти от нея. Във връзка с устойчивата политика на Европейския парламент в областта на енергетиката за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници се планира изграждането на нова централа за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

Инсталацията ще оползотворява повече от 120 000 т/годишно отпадна биомаса под формата на дървесни кори, получени като отпадък при производството на сулфатна избелена целулоза в „Свилоцел“ ЕАД. Допълнително централата ще се захранва с утайки от пречиствателни станции, селскостопански отпадъци и други, което се явява сериозен екологичен проблем за региона.

Чрез реализиране на този проект компанията става окончателно енергонезависимо предприятие с възможност да задоволява потребностите си от електро- и топлоенергия. В резултат на това производствената дейност ще стане по-екологична, ще се намали себестойността на продукцията и ще се подобри конкурентоспособността й на европейския и световния пазар, като я доближи максимално до най-добрите световни практики на целулозното производство.

Проектът включва няколко сгради, като основната сграда съдържа котел, топлообменни съоръжения, парна турбина и електрогенератор. Тя е с размери 57 метра на 34 метра в план и има височина 46 метра. Основната стоманобетонна конструкция е рамкова, а плочите са гредови. Носещата конструкция на производствените мощности е пространствена метална.

Едно от главните предизвикателства в проекта е изграждането на скелето, което включва кофражни и армировъчни работи. Поради големия обем на скелето - достига над 1500 куб.м в една от котелните зали, е необходимо поетапно изграждане, за да се осигури ефективност и контрол върху процеса. Това изисква добро планиране и управление на доставката на материали и работата на обекта, за да се гарантира бързина и точност.

Етап едно представлява работното скеле във вътрешността на котела, използвано за различни дейности по изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталацията.

Етап две представлява модулно скеле, обгръщащо циклоните и различни паропроводи, обслужващи котела и топлообменника. От него се изпълняват различни изолации и защитни покрития. Това скеле се използва също и за извършване на изолационните покрития на две стени на котела и топлообменника на електростанцията.

Етап три представлява модулно скеле, обгръщащо остатъка от котела и топлообменника от външната им страна, заобикаляйки множество тръби. То се ползва отново за изолационните покрития, които трябва да се изпълняват по външната повърхност.

Предизвикателствата в строителната индустрия изискват основателно проучване и внимание при избора на скеле. Безопасността, бързината на работа и точността са от съществено значение за успешното изпълнение на проекти и постигане на висококачествени резултати. При правилния избор на скеле, строителните фирми могат да повишат продуктивността, да намалят риска от нещастни случаи и да гарантират високо ниво на качество на всеки строителен проект.

Вижте cтaтиятa в бpoй 4/2023 нa cпиcaниe ГPAДЪT в дигитaлeн фopмaт c вгpaдeни ИHTEPAKTИBHИ BPЪЗKИ

Обратно нагоре ↑