Инфраструктура

Инж. Диан Георгиев, "Планекс Варна": Качественият екип инвеститор, проектант, изпълнител е ключов за успеха на инвестиционния проект

Инж. Диан Георгиев, управител, "Планекс Варна"

Инж. Диан Георгиев е магистър по "Строителство на сгради и съоръжения" и магистър по пътно строителство с над 20 години стаж в "Планекс" и богат опит в управлението на сложни проекти и успешно изграждане на екипи, ангажиран с иновации и качество във всеки аспект на проектите. Негова основна цел е създаването на впечатляващи и устойчиви сгради, които променят облика на града и подобряват живота на хората. Женен със син и дъщеря.

- Г-н Георгиев, "Планекс Варна" (като правоприемник в строителството на "Планекс" ЕООД) е компания с дългогодишен опит и традиции в строително-инвестиционни процес и над 1.5 млн. кв.м реализирани жилищни, търговско-промишлени, индустриални и обществени проекти. Опитът и добрата подготовка ли сае тайната за успеха на един инвестиционен проект?

- Да, ние от "Планекс Варна" вярваме, че опитът, добрата подготовка и качественият отбор от инвеститор, проектант, надзорна фирма и изпълнител са от съществено значение за успешното осъществяване на инвестиционен проект.

Да започнем с опита и добрата подготовка. Те включват познаване на пазара, разбиране на индустриални тенденции, анализ на риска и разработка на стратегия за успех. Помагат да се идентифицират възможности и рискове, свързани с проекта, и да се вземат информирани решения по време на неговото изпълнение.

Не трябва да подценяваме и подбора на качествен екип от участници - инвестиционният проект може да се сблъска със сложности и предизвикателства по време на изпълнението. Наличието на качествен отбор от инвеститори, проектанти, надзор и изпълнители, които са компетентни, мотивирани и ангажирани с проекта, е от съществено значение за успешната реализация.

Не на последно място е важно всички участници да са добре фокусирани върху целите на проекта. Това включва ясно разбиране на изискванията и очакванията на инвеститорите и ангажимент към изпълнението в съответствие със зададените параметри за качество, срокове и бюджет.

Следователно добрата подготовка и качественият екип са в основата на успеха на инвестиционния проект, като те могат да увеличат вероятността за постигане на желаните резултати и максимализиране на възвръщаемостта на инвестицията или най-малко да се постигнат очакваните параметри.

 

- Може ли да споделите малко повече за опита и ключови референтни проекти на "Планекс Варна"?

- Не бихме искали да посочим конкретни обекти от нашето портфолио като ключови, защото всеки обект за нас е значим в даден момент и ни е научил на много. Бихме искали обаче да подчертаем, че оценяваме високо и се стараем да увеличаваме дългосрочните ангажименти и трайните партньорства с възложителите като важни за устойчивостта и успеха на нашата компания.

От нашата гледна точка на изпълнител това гарантира относителна стабилност в поръчките и ни позволява да планираме по-ефективно своите ресурси, да се адаптираме към променящите се пазарни условия и да изграждаме доверие и добра репутация на пазара.

Възложителите също са доволни, защото като строителна компания ние сме добре запознати с техните предпочитания и изисквания, можем да работим по-ефективно и да реализираме проекти с по-високо качество в по-кратки срокове.

Ако трябва да обобщим - "Планекс Варна" е разпознаваем, предвидим и надежден партньор.

- Вие имате опит с реализацията на значими инвестиционни проекти - какво е мястото на предварителното изследване на проектната идея, терен, бюджет, срокове и цени?

- Тук на първо място излиза идеята и по-конкретно нуждата и причината за реализацията на тази идея.

Следва сериозният и задълбочен анализ от експерти – партньори в различните области на инвестиционния процес. Тук включваме обследвания, проучвания както по обстоятелствени, предпроектни, така и по количествени, качествени и финансови параметри.

Това, което ние предлагаме на нашите бъдещи партньори инвеститори с мащабни проекти в региона, е един задълбочен анализ още на идейната фаза на проекта с цел те да вземат информирано решение дали, кога и при какви условия да го реализират, какъв капитал и откъде да се осигури, подходящи ли са теренът и локацията и да отчетат редица други фактори. Този анализ в зависимост от сложността на проекта би могъл да бъде осъществен и на етапи според спецификата на изпълнението на проекта.

1 / 2

Първо място в Национален конкурс "Сграда на годината"2019" - категория "Търговски сгради"Референтен проект "Планекс Варна": "Делта Планет Мол", Варна

2 / 2

Първо място в Национален конкурс "Сграда на годината"2019" - категория "Търговски сгради"Референтен проект "Планекс Варна": "Делта Планет Мол", Варна

- Какво е значението на опитния проектант?

- Опитният проектант подхожда с разбиране и уважение към всички участници в проекта и е началото и „ключовият камък“ в изпълнението на проекта.

Опитът ни през годините все повече затвърждава една добра практика за партньорство между строителя и проектанта още на първоначалното идейно ниво с цел оптимизиране и постигане на един по-добър проект с оптимални параметри за инвеститора.

Строителят, който участва в проектирането, може да допринесе със своята техническа експертиза и практически опит за идентифициране на потенциални проблеми и решения на най-ранния етап на проекта, може да оптимизира разходите и влаганите ресурси във всеки етап от процеса на изграждане. Може да предложи ефективни решения, които в крайна сметка да подобрят качеството, да намалят финансовите разходи и да ускорят реализацията.

- Финансиращите институции имат редица специфични изисквания?

- Участието на финансиращи институции е възлов момент в реализацията на някои проекти, а точният анализ и разчет на необходимите средства определят и помагат за добрия резултат. Тук можем да сме полезни на нашите партньори, като изработим предварителни разчети за стойността, необходимия ресурс и срок на изпълнение за даден проект. Този разчет дава максимално точна основа за кандидатстването пред финансиращите институции.

Важно е също така да отбележим, че при изпълнение на проект с финансиращи институции ние като изпълнител водим необходимата документация и изпълнение на обекта по начин, който максимално прозрачно представя на възложителя и на финансиращия орган напредъка в изпълнението на проекта.

Първо място в Национален конкурс "Сграда на годината"2019" - категория "Търговски сгради" Референтен проект "Планекс Варна": "Делта Планет Мол", Варна

- Как ще коментирате етапа на идейната фаза на проектиране и изготвяне на количествено-стойностната сметка, който финализира основния етап от старта на проекта - особено важен за избор на източника на финансиране, включително за възможност за европейско финансиране?

- Идейната фаза на проектиране е времето и мястото, където да се изчистят всички въпроси за проекта, както и да се създаде една рамка, с която да се кандидатства за финансиране пред банки и европрограми или да се предвидят собствени средства за финансиране. Тази рамка се постига в процеса между идейната и работната фаза на проектиране на база количествено-стойностната сметка, която сама по себе си е един трудоемък и отговорен процес. В случай на възможност за европейско финансиране тези документи са често задължителни и трябва да бъдат подготвени в съответствие със специфичните изисквания на програмите за финансиране на Европейския съюз.

На практика идейната фаза на проектиране и изготвянето на количествено-стойностната сметка представляват ключов етап от стартирането на проекта, който има решаващо значение за определяне на финансовата устойчивост и за подготовката на проекта за финансиране, включително за възможността за европейско финансиране или разделяне на етапи на самото изпълнение.

- Търгът и изборът на изпълнител поставят началото на основния етап на изпълнението - какви са вашите наблюдения от позицията на строителна компания, която многократно е преминавала по този път в работата си с инвеститорите?

- Провеждането на честен търг и прозрачният избор на изпълнител на строителен проект са от съществено значение за осигуряване на ефективност, качество и доверие в процеса на изграждане. Ето някои важни условия:

- Ясни правила, процедури и критерии за оценка на офертите, срокове за подаване на оферти и оценка, правила и срокове за обработка на информацията;

- Доказана равнопоставеност и равностойност на всички участници в търга чрез опит, удостоверения ЦПРС на КСБ, системи по ISO и други;

- Конфиденциалност на информацията, за да се гарантира прозрачността на процеса;

- Обективност на оценката по ясно дефинирани критерии за оценяване - гаранция за обективността и справедливостта на процеса на избор;

- Нетърпимост към корупция и конфликт на интереси по време на провеждане на търга и избора на изпълнител, включваща установяване на механизми за предотвратяване и разкриване на недобросъвестни практики.

Следването на тези условия може да гарантира провеждането на честен търг и прозрачен избор на изпълнител на строителен проект, което в крайна сметка ще допринесе за постигане на по-добри резултати и удовлетворение на всички заинтересовани страни.          

Разбира се, във времето сме се старали да бъдем разпознаваеми и предвидими за нашите инвеститори, които виждат в наше лице един от оферентите и евентуален лоялен бъдещ изпълнител на техните проекти след провеждане на търга.

Референтен проект "Планекс Варна": Жилищен комплекс "Панорама Парк-2", Варна

- Каква е ролята на системите за управление на качеството, каквито имате въведени в "Планекс Варна"? А на фактори като дългогодишен опит, висококачествена техника и надежден екип?

- Ръководството на "Планекс Варна" ООД е приело принципите и модела за управление, заложени в стандарти БДС EN ISO 9001:2015 - управление на качеството, БДС EN ISO 45001:2018 - управление на здравословните и безопасни условия на труд, и БДС EN ISO 14001:2015 - управление на околната среда, които e внедрило във фирмата като своя интегрирана система за управление на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и околната среда.

Това стратегическо решение определя цялостната дейност на фирмата в стремежа й да предлага висококачествени услуги, удовлетворяване и все по-пълно разбиране на потребностите и изискванията на клиентите; непрекъснатото идентифициране на опасностите, оценка и управление на рисковете с цел намаляване на възможността за инциденти, свързани със здравето и безопасността при работа; идентифициране и систематично намаляване на възможното вредно въздействие върху околната среда и допринасяне на максимална полза за фирмата и заинтересованите й страни

А що се касае до втората част на въпроса, отговора бих синтезирал така – всеки от посочените фактори е важен за успеха на една компания, но недостатъчен сам по себе си. Какво е една компания с дългогодишен опит без надежден екип от хора на всяко ниво в организацията и съвременна техника? А как оперираме с най-високотехнологичните машини, без да имаме опит или обучените специалисти за това?

Горд съм, че ние от "Планекс Варна" в годините, през които сме трупали нашия опит, не сме спирали да инвестираме в повишаване на компетенциите на нашия екип и внедряване на последните иновации в строителството на сгради и съоръжения, което ни дава увереност да поемаме реализацията на сложни и предизвикателни строителни проекти.

- На основата на вашата практика как оценявате движението на себестойността на строителния продукт и на цените на строителните материали - приключи ли периодът на техните колебания и какво да очакваме?

- Пазарът към днешна дата ясно показва покачване себестойността на строителния продукт. Ако вземем за база последните пет години, анализът показва, че от 2019 г. до края на 2023 г. себестойността на строителния продукт се променила между 35% и 45% под натиска на ковид кризата, войната в Украйна и последвалата инфлация. Ако разгледаме само 2022 г. спрямо 2023 г. и най-вече кризата с доставките на желязо, петролни продукти, необходими за строителството, и скока на техните цени (битум – нужен за асфалтобетонни, хидроизолации, SPE-XPS и др., горива), свързани с описаните по-горе проблеми от световен мащаб, на които ние не можем да влияем, то себестойността на строителния продукт само за сравнените години 2022 г. е била по-висока с 10% спрямо 2023 г.

Нека обаче да не се фокусираме само върху цените на материалите. На практика себестойността на труда също под натиска на продължаващата инфлация, липсата на квалифицирани кадри, както и достъпността за работа на по-високоплатени достъпни пазари от работниците оказва сериозно влияние на себестойността на строителния продукт. Стойността на труда също като цяло се е увеличила с над 30-35% за същия период и расте.

Тези фактори обаче не могат да бъдат пряк показател за промяната на себестойността на строителния продукт, защото за нейното формиране трудът участва с различно тегло в различните операции, както и всички компоненти за формирането на цената на строителния продукт.

След пика през 2022 г. при строителната стомана, петролните продукти и енергийните източници се наблюдава успокояване на цените и колебание в минимални граници и в двете посоки през 2023, може би резултат и от сътресенията в строителния бранш в Западна Европа.

Не очаквам да се върнат нивата от 2019-2020 г. Ръстът в цените на основните материали е между 40% и 95% за този 5-годишен период, както се вижда от двете графики с основни строителни материали.

 

Changing the Skyline - животът и делото на Пол Стърет: Модели, добри примери и източници на вдъхновение

Пол Стърет (1866–1957) е известна фигура в историята на Съединените щати. Неговата предприемаческа и строителна компания Starrett Bros. изгражда знакови сгради като Home Insurance Building, Чикаго - първият небостъргач със стоманен скелет, Flatiron Building на Пето авеню, Ню Йорк - изявен еталон на Beaux-Arts течението, най-голямата жп гара в Западното полукълбо Penn Station, Ню Йорк, както и знаковия небостъргач Empire State Building, завършен през 1931 г., който със 102 етажа и 443 м е най-високата сграда за своето време.

Changing the Skyline е автобиографичната книга на Пол Стърет, публикувана през 1938 г.

Стърет е известен със своите способности да управлява проектиране, доставка и изграждане на инвестиционни проекти и с редкия дар да управлява движението на стотици хора, материали и проекти с цел реализация на проект, управление на време, разходи и качество, а проектите винаги са реализирани по-рано от срока и с по-нисък бюджет.

Вижте статията в брой 2/2024 на списание ГРАДЪТ

Обратно нагоре ↑