Инфраструктура

ЕИБ в подкрепа на екологосъобразни и интелигентни транспортни системи

Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка/ Lilyana Pavlova, Vice President of the European Investment Bank

EIB supports green and smart transport systems

 

Как ЕИБ подкрепя устойчивия транспорт в контекста на Стратегията на Европейския съюз?

- Транспортният сектор преживява времена на коренна промяна, изправен пред двойното предизвикателство на декарбонизацията и цифровизацията. Едновременно с това е необходимо да се справим с недостатъчните инвестиции в основна инфраструктура през последното десетилетие.

От позицията си на Климатична банка на ЕС ЕИБ подкрепя екологичната и цифрова трансформация на транспортния сектор в съответствие с целите на ЕС за постигане на въглероден неутралитет до 2050 г. и европейската Зелена сделка.  В периода 2016 - 2020 г. ЕИБ подписа договори за финансиране на транспортни проекти на стойност 56.5 млрд. евро, от които 36.7 млрд. евро допринасят за борбата с климатичните промени. Това представлява 65% от общия размер на заемите в областта на транспорта.

Сега ще увеличим подкрепата си за по-чист, иновативен и безопасен транспорт. Новата Пътна карта на климатичната банка на ЕИБ например вече отразява цялостния ни ангажимент за опазване на климата и екологична устойчивост във всички сектори, в това число и транспорта.

How is the EIB supporting Sustainable Transport in the context of the European Union Strategy?

- The transport sector is undergoing a period of profound change as it deals with the twin challenges of decarbonisation and digitalisation. At the same time, a decade of underinvestment in basic infrastructure needs to be addressed.

As the EU Climate Bank, the EIB supports the clean and digital transformation of the transport sector in accordance with the goals of EU for carbon neutrality by 2050 and the European Green Deal. Between 2016 and 2020, the EIB signed finance contracts with a value of EUR 56.5 billion in support of transport, of which EUR 36.7 billion was for Climate Action. This represents a 65% of the total transport lending.

Our support will now intensify for cleaner, innovative and safer transport. The EIB’s new Climate Bank Roadmap, for example, already reflects our overall commitment towards climate protection and environmental sustainability for all sectors of its operations, including transport.

Кои са приоритетните области за инвестиции в транспортния сектор от страна на ЕИБ?

- Зеленият пакт на ЕС залага амбициозната цел за разполагане на 1 милион обществено достъпни станции за зареждане на електромобили в Европа до 2025 г. В края на 2019 г. броят им в ЕС беше едва 170 000. Изправени сме пред огромно предизвикателство и банката ще продължи да играе водеща роля в развитието на нововъзникващия сектор на зарядните станции в Европа, като преодолява пазарните, нормативните и технологичните рискове и помага за набиране на повече частни инвестиции. Вече одобрихме финансирането на почти 40 000 станции за зареждане, подкрепяйки  компании като Greenway в Централна и Източна Европа, Allego в Нидерландия и Endesa в Испания.

Едновременно с това ще увеличим подкрепата си за инвестиции в изследователска и развойна дейност за постигане на по-голяма устойчивост на автомобилния сектор, което включва разработване на силово предавателни механизми, работещи с алтернативно гориво, както и инвестиции в кръгова икономика. Нещо повече - оказваме подкрепа и за доизграждането и модернизирането на Трансевропейската транспортна мрежа. Укрепването на тази мрежа е от решаващо значение за насърчаване на икономическия растеж и конкурентоспособността, като същевременно спомага за сближаването на 500 милиона европейци.

Ще продължим да инвестираме и в пешеходна и велосипедна инфраструктура, която е част от многогодишните инвестиционни планове на градовете, както и в мултимодалните компоненти на проектите за градски транспорт. Тези инвестиции трябва да вървят ръка за ръка с инвестиции в пътна безопасност, тъй като пешеходците и колоездачите са най-уязвимите участници в пътното движение. Освен това се стремим да се справим с предизвикателствата, произтичащи от застаряването на населението, миграцията и неблагоприятните географски условия, като правим транспорта по-достъпен и приобщаващ.

What are the priority areas for EIB investments in the Transport sector?

- The EU Green Deal sets the ambitious objective of deploying 1 million public charging points across Europe by 2025. By end of 2019, the number of EV charging points in the EU was only 170,000. There is a huge investment challenge ahead and the Bank will continue to play a key role in developing the emerging EV charging sector in Europe, addressing the market, regulatory and technology risks while helping to crowd in more private investment. We already approved financing for almost 40.000 charging points, supporting companies such as Greenway in Central and Eastern Europe, Allego in the Netherlands and Endesa in Spain

At the same time, we will increase our support for R&D investments to make the automotive sector more sustainable, including alternative fuels power train development as wells as circular economy investments. Moreover, we support the trans-European Transport Network. Strengthening this network is crucial for fostering economic growth, and competitiveness while bringing 500 million Europeans closer.

We will also continue investing in walking and cycling infrastructure as part of cities’ multiannual investments plans and multimodality components of public transport projects. These investments need to go hand in hand with road safety investments as non-motorised users such as pedestrians and cyclists are the most vulnerable road users. In addition, we are striving to address the challenges of ageing populations, migration and geographical disadvantages by making transport more inclusive and accessible.

Как се отрази кризата, причинена от КОВИД-19, върху сектора на градската мобилност?

- Бих искала да отдам заслуженото на усилията, положени от градските управи, органите и операторите на обществен транспорт както в България, така и в цяла Европа за бързата им реакция в отговор на пандемията и въвеждането на решения за осигуряване на безопасна мобилност. Инвестиции във временни велоалеи, осигуряване на транспорт за хора с жизненоважни професии, въвеждане на строги изисквания за почистване и дезинфекция на обществения транспорт, използване на данни в реално време за информиране на потребителите относно алтернативни, по-малко натоварени маршрути - това са само някои от примерите.

Транспортът обаче е един от най-силно засегнатите от пандемията сектори, а дългосрочните последствия са непредвидими. Независимо от това, причинените от КОВИД-19 сътресения и свързаната с тях икономическа криза ни дават възможност за преобразяване на всички сектори и по-конкретно на транспорта. Спадът в движението по пътищата представлява също възможност за насърчаване на устойчивата градска мобилност и за преосмисляне на градските пространства в полза на по-активни форми на транспорт като велосипеди или електрически скутери.

Гражданите се насочиха към колоезденето и други форми на лека и активна мобилност, а проучванията показват, че екологичното им съзнание се е повишило. Това би могло да предизвика увеличено търсене на по-чист и по-безшумен транспорт в градовете.

How has the COVID-19 crisis affected the urban mobility sector?

- I would like to acknowledge the efforts made by cities, public transport authorities and public transport operators in Bulgaria and whole Europe to rapidly react to the pandemic and put forward solutions in order to offer safe mobility solutions. Investing in pop-up bicycle lanes, providing basic transport for essential workers, putting in place strict cleaning and disinfection protocols for public transport, using real-time data to provide information to public transport users about alternative less crowded route options are just a few examples.

However, transport is one of the sectors most severely affected by the pandemic and the long-term effects are unpredictable. Nevertheless, the COVID-19 disruption and the associated economic crisis is giving a unique opportunity to transform all sectors, in particular the transport one.  The decline in road traffic has provided a unique opportunity to foster sustainable urban mobility and re-think the urban space in favour of more active modes of transport such as bikes or electric scooters.

Citizens turned to cycling and other forms of light, active mobility and surveys indicate that citizen’s environmental awareness has increased. This could lead to increased demand for cleaner and quieter transport in cities.

Как оказвате подкрепа при подготовката на проектите?

- Съществуват технически, оперативни и финансови бариери, които е необходимо да преодолеем, за да постигнем устойчива система за градски транспорт. ЕИБ предоставя “обслужване на едно гише” във връзка с подкрепата за устойчива градска мобилност.

Банката например оказва директна подкрепа на клиенти при подготовката на проекти посредством Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси или Съвместната инициатива за подкрепа на проекти в европейските региони (т.нар. JASPERS). В допълнение, осигуряваме и набор от финансови инструменти. Той включва рамкови заеми за градовете, дългосрочен първостепенен дълг при необходимост, но също така финансиращи структури без право на регресен иск, а от скоро и квазикапитал (quasi equity) с подкрепата на дълговия инструмент по Механизма за свързване на Европа.

Тъй като някои инвестиции са доста раздробени (като например за превозни средства или пешеходна и велосипедна инфраструктура), банката използва също кредитно посредничество, за да подкрепя проектите. По линия на Механизма за по-екологичен транспорт ЕИБ и Европейската комисия предоставят подкрепа за въвеждане на по-екологични превозни средства в обществения транспорт и мрежа от станции за зареждане на електромобили.

How do you support project preparation?

- There are technical, operational and financial barriers we need to overcome to achieve a sustainable urban transport system. The EIB provides a one-stop-shop to support of sustainable urban mobility.

The Bank, for example, supports clients directly in their project preparation through the European Investment Advisory Hub or the Joint Assistance to Support Projects in European Regions, so called JASPERS. In addition, we provide a toolbox of financial instruments. This includes framework loans to cities, long term senior debt where needed, but also non-recourse financing structures and, since more recently, quasi-equity with the support the CEF Debt Instrument.

As some investments are quite granular, (think of vehicles and infrastructure for walking and cycling) the Bank also uses intermediated lending and other aggregation mechanisms to support projects. Through the Cleaner Transport Facility, the EIB and the European Commission have been supporting the rollout of cleaner public transport fleets and electric charging networks.

 

Бихте ли ни дали примери за финансирани от ЕИБ транспортни проекти в България или региона на ЦИЕ?

- В България имаме установено добро партньорство с „Метрополитен” - София, на които предоставихме финансови и консултантски услуги за разширяване на мрежата на столичното метро. Благодарение на нашите експерти от JASPERS две отсечки на линия 3 получиха безвъзмездна помощ от ЕС в размер на почти 450 млн. евро. Освен това ЕИБ подкрепи разширяването на метрото в София с финансиране на стойност около 260 млн. евро. Помощ по линия на JASPERS беше предоставена и на Столичната община за подобряване на трамвайната мрежа и ИТ системите на обществения транспорт в контекста на Проекта за интегриран столичен градски транспорт. През програмен период 2014 - 2020 г. по линия на JASPERS бяха подкрепени преки инвестиции в транспортната инфраструктура в България в размер на почти 2.2 млрд. евро, от които около 1.6 млрд. евро бяха съфинансирани с безвъзмездна помощ от ЕС.

В допълнение, Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) осигурява достъп до цялостен пакет от консултантска и техническа помощ. Например експерти от консултантския център съдействат на дружеството за обществен транспорт на гр. Русе при взимане на решения за обновяване на тролейбусите и възможности за по-дългосрочни варианти като автобуси на алтернативно гориво. Друг пример е проучване за определяне на потенциалните инвестиции в транспорт и мобилност в района на Белославското и Варненското езеро. 

В допълнение на подкрепата ни за инфраструктурата от зарядните станции и обновяване на автопарка на обществения транспорт в градове като София, Рига или Варшава подкрепяме също и иновативни технологични компании като Amotive, унгарска фирма, която разработва базирани на изкуствен интелект системи за автономни автомобили. Или например фирма Skeleton от Естония, която разработва новаторски решения с голяма капацитет за съхранение на енергия, които могат да бъдат използвани в транспортния сектор. Хърватската компания Rimac разработи най-мощния и бърз електрически автомобил в света, който превъзхожда дори Tesla. Техните технологични решения и мощни механизми за електрическо силово предаване имат потенциала да електрифицират тежкотоварния транспорт. Както виждате, предлагаме широкоспектърна подкрепа.

Също така важен приоритет за нас е предоставяне на подкрепа на местната и регионалната инфраструктура и по-нататъшно развитие на нашето сътрудничество с българските централни и местни власти.

Продължаваме преговорите и с няколко общини за финансиране на транспортни и други общински инфраструктурни приоритетни проекти като Столичната община, община Пловдив и други и се надявам да разширим обхвата на финансирането ни и в по-малките населени места.

Are there any examples of EIB backed transport projects in Bulgaria or the CEE region?

- Our financing and advisory services supported Sofia Metropolitan in expanding the metro network in Sofia. Thanks to our experts at JASPERS, two sections of Line 3 of received EU grants of approx. EUR 450 million. In addition,  the EIB supported the Sofia Metro expansion with financing of around EUR 260 million.  JASPERS assistance was also provided to the Municipality of Sofia to improve the tram network and IT system for public transport in the context of the Sofia Integrated Urban Transport Project. During the programming period 2014-2020, JASPERS supported direct investments in the transport infrastructure of Bulgaria of approx. EUR 2.2 billion, of which approx. EUR 1.6  billion have been co-financed by EU grants.

In addition, the European Investment Advisory Hub (EIAH) provides a single point of entry to a comprehensive package of advisory and technical assistance. For example, our advisory hub experts are helping the Ruse Public Transport Company on their decision-making related to trolley bus renewal and potentially longer term options such as alternative fuel buses. Another example is a study to identify potential investments in transport and mobility in the area of the Beloslav and Varna lakes.

In addition to charging infrastructure, and public transport fleet renewals, as in Sofia, Riga or Warsaw we also support cutting-edge technology companies like AMotive, a Hungarian company that develops artificial intelligence-based systems for self-driving cars. Or take Skeleton form Estonia. They develop novel high-capacity energy storage solutions that can be used in the transport sector.  Rimac from Croatia has developed the world’s most powerful and fastest electric car, beating even Tesla. Their technology solutions and powerful electric powertrains have the potential to electrify heavy duty transport. As you can see, the range of our support is wide.

Priority for us is to support local and regional infrastructure and further develop our cooperation with the Bulgarian central and local authorities. We are negotiating with several municipalities potential financing for transport and other infrastructure projects – Sofia and Plovdiv. We will work to widen our support to the smaller municipalities as well.

Кои освен транспорта са приоритетите на ЕИБ в България през 2021 г.?

- Като Климатична банка на ЕС през 2021 г. и след това ще увеличим финансирането на проекти с положително влияние върху климата и устойчивостта на околната среда. Групата на ЕИБ ще продължи да подкрепя растежа и заетостта в България, по-конкретно чрез съфинансиране заедно с ЕС на инвестиции в приоритетна обществена инфраструктура, ускоряване усвояването на безвъзмездните средства по линия на ЕС и подпомагане на местната и регионална инфраструктура. Ще работим за по-нататъшно развитие на сътрудничеството ни със централната и местната власт в България в областта на регионалното сближаване, действията по отношение на климата, транспорта и градското развитие.

В този контекст Банката остава отворена за проучване на възможности за подпомагане на стратегията на България за справедлив преход на регионите за добив на въглища и за декарбонизация на икономиката с наличните инструменти, включително заеми, финансови инструменти, както и консултантска подкрепа.

Искаме да насърчим производителността и конкурентоспособността на МСП, изследователска и развойна дейност, мерки за енергийна ефективност. Ще използваме всички инструменти, включително по линия на Европейския гаранционен фонд, създаден от Групата на ЕИБ, в която влиза и Европейският инвестиционен фонд, с цел справяне с икономическите последици от пандемията от КОВИД-19. Ще работим за увеличаване използването на финансови инструменти в България в приоритетни области като МСП, околна среда и услуги в рамките  на новия бюджет на ЕС за 2021 - 2027 г. Освен това чрез Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и с продължаващата подкрепа на JASPERS ще разширим още повече консултантските услуги, предлагани от ЕИБ за настоящите ни и бъдещи партньори в България.

Имаме готовност да осигуряваме подкрепа за прилагането на новите  инструменти и фондовете за новия програмен период, включително по МФР, ИВР, InvestEU и Механизма за справедлив преход. Съвместно с правителството и местните власти ще идентифицираме приоритетни области и проекти, като и за съфинансиране на приоритетни инвестиции в публична инфраструктура (пътна, жп, екологична) съвместно с ЕС - както за завършване на проекти от програмния период 2014 - 2020, така и за новия 2021 - 2027.

Също така ще продължим да насърчаваме използването на Европейския гаранционен фонд за справяне с икономическите последици от пандемията COVID-19. България е една от най-активните държавни и вече има доста сериозен брой подадени заявления, които се надявам скоро да бъдат одобрени. Първият договор беше подписан средата на март т.г. и предстои неговата реализация.

What are the EIB priorities beyond transport in Bulgaria in 2021?

- As the EU’s Climate Bank, in 2021 and beyond we will increase our financing of projects with a positive impact on Climate Action and Environmental Sustainability. The EIB Group will continue to support growth and employment in Bulgaria, particularly through co-financing of priority public infrastructure investments with the EU, accelerating the absorption of EU grants and supporting local and regional infrastructure. We will work to further develop our cooperation with the Bulgarian central and local authorities, particularly in the areas of regional cohesion, climate action, transport and urban development.

 

In this context, the Bank remains open to exploring opportunities to support Bulgaria's strategy for a just transition of coal mining regions and to decarbonise the economy with available instruments, including loans, financial instruments, advisory services.

We want to promote the productivity and competitiveness of SMEs in particular through financing of modernization of capital stock, expansion capital expenditure, R&D activities and energy efficiency measures, including under the European Guarantee Fund that the EIB Group, including the European Investment Fund, set up to tackle the economic consequences of the COVID-19 pandemic. We will increase the use of financial Instruments in Bulgaria in priority areas such as SMEs, Environment, services under the new EU budget 2021-2027. In addition, we will further widen EIB Advisory Services for Bulgaria, through the European Investment Advisory Hub and with continuing support from JASPERS.

We are ready to provide support for the implementation of the new instruments and funds for the new programming period, including the MFF, InvestEU and the Just Transition Mechanism. Together with the government and local authorities, we will identify priority areas and projects, as well as to co-finance priority investments in public infrastructure (road, rail, environmental) together with the EU - both for the completion of projects from the programming period 2014-2020 and for new ones in 2021-2027.

We will also continue to promote the use of the European Guarantee Fund to address the economic consequences of the COVID-19 pandemic. Bulgaria is one of the most active states and already has a significant number of submitted projects, which I hope will be approved soon. The first one has already been approved and its implementation is forthcoming.

Обратно нагоре ↑